WITAMY NA STRONIE
OGNISKA TKKF TONUS
W SZCZECINIE

RODO

RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „TONUS”

Dokument ten opisuje podstawowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ognisko TKKF TONUS zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych ( Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym dalej „RODO”

Administrator danych osobowych (inspektor ochrony danych )

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ognisko TKKF TONUS z siedzibą w Szczecinie (dalej  TKKF „TONUS”)
 2. Kontakt z TKKF „TONUS”

  – pisemnie na adres : Ognisko TKKF „TONUS” ul. Twardowskiego 12 B; 70-320  Szczecin

  – telefonicznie + 48 (91) 812 12 34

 3. We  wszelkich   sprawach   związanych  z  przetwarzaniem   i  ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z Biurem Ogniska TKKF „TONUS” poprzez email : info@tonus.com.pl
 4. TKKF  TONUS  będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w następujących celach :

  • Zawarcie i wykonanie umowy z Tobą a także podjęcie działań na Twój wniosek przed zawarciem wykonania umowy
  • Wykonanie obowiązków prawnych, którym podlega TKKF TONUS, wynikających z obowiązującego prawa, m.in. w zakresie przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, czy   o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawą prawną przetwarzania  jest wykonanie obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 UTC) RODO
  • Marketing produktów i usług TKKF TONUS realizowany w czasie trwania umowy zawartej przez Ciebie z TKKF TONUS. W ramach tego celu będziemy przesyłać Tobie informacje o produktach, usługach i promocjach TKKF TONUS na Twój  adres  do korespondencji podany we wniosku, zgłoszeniu lub umowie a także :
   –  w przypadku uzyskania stosownej zgody na adres poczty elektronicznej, komunikacji telefonicznej i poprzez sms. Działania  marketingowe  TKKF  ” TONUS ”  mogą być realizowane  z wykorzystaniem profilowania , tj. przetwarzania informacji uwzględniających cechy i preferencje klienta. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 pkt. 7) RODO.
  • Pozostałe  cele administracyjne , archiwizacyjne oraz statystyczne TKKF TONUS – podstawą  przetwarzania  jest prawnie uzasadniony interes administratora ( art. 6 ust 1 pkt 7) RODO
 5. TKKF TONUS  informuje, że  w  ramach  przetwarzania  Twoich danych osobowych dostęp do nich mogą uzyskać następujący odbiorcy danych :

  • Organy publiczne, instytucje oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  W takim przypadku wymienione podmioty stają się obok Ogniska TKKF TONUS – administratorem  udostępnionych przez TKKF TONUS  danych osobowych.

 6. W przypadku gdy przetwarzanie  danych jest :

  – niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a TKKF TONUS, a także gdy ono jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionej

  – interesu administratora, Twoje dane będą  przetwarzane przez okres umowy zawartej z TKKF TONUS oraz po wygaśnięciu zobowiązania

  – w okresie do wygaśnięcia obowiązku publiczno- prawnego lub przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo.

  – realizowanie na podstawie Twojej zgody. Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

 7.  Przekazując nam swoje dane osobowe, masz prawo do :

  – żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do  przenoszenia danych.

  – do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  – wniesienia skargi  do  organu  nadzorczego  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych

  TKKF informuje, że podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z nami. 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych przez  Administratora danych TKKF TONUS w celu prawidłowego wykonania umowy (zgłoszenia)

 -Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą

– zapoznałem (am) się  z treścią klauzuli informacyjnej o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili

                                                                                   ……………………………………………….

                                                                                                                 Podpis

Administrator danych osobowych 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / 4.5.2016/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL / informujemy, że administratorem danych jest Zarząd  Ogniska TKKF “Tonus”z siedzibą w Szczecinie 70-320  ul.Twardowskiego  12 B