WITAMY NA STRONIE
OGNISKA TKKF TONUS
W SZCZECINIE

REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TKKF OGNISKO "TONUS"

KURSY KWALIFIKACYJNE NA TYTUŁ ZAWODOWY INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ I INSTRUKTORA SPORTU

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLEŃ NA TYTUŁ ZAWODOWY INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ LUB INSTRUKTORA SPORTU ORGANIZOWANYCH PRZEZ OGNISKO TKKF „TONUS” JEST:

  1. przesłanie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego /pocztą elektroniczną lub tradycyjną/
  2. dokonanie pełnej wpłaty za kurs we wskazanym terminie, lub raty w przypadku kursów objętych opłatą ratalną (maksymalnie 4 raty przy wzroście opłaty za szkolenie o  150 zł)
  3. dostarczenie kompletu dokumentów uprawniających do przystąpienia do kursu na  tytuł zawodowy instruktora rekreacji ruchowej lub sportu
 1. Wniesienie przedpłaty jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na liście uczestników szkolenia, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów na kurs decyduje kolejność wpływu ustalonej wpłaty.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu zwrotu opłaty dokonuje się na następujących warunkach:
  1. Pisemne zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia
   – zwrot opłaty w wysokości 80 %,
  2. Pisemne zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia
   zwrot opłaty w wysokości 50 %,
  3. Pisemne zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia- brak zwrotu opłat,
  4. Zgłoszenie rezygnacji przed rozpoczęciem kursu z uwagi na uzyskanie negatywnej oceny ze sprawdzianu wymaganych umiejętności m.in.: jazda konna, narciarstwo zjazdowe – zwrot przysługuje z potrąceniem 150 zł /koszt testu/ + koszt ewentualnego wyżywienia i zakwaterowania (1 dzień).

 3. TKKF Ognisko “TONUS” zastrzega sobie prawo do odwoływania poszczególnych kursów oraz warsztatów w przypadku małej ilości dokonanych przedpłat i zgłoszeń /gwarantowany zwrot 100 % przedpłaty po wskazaniu przez uczestnika numeru konta bankowego/.
 4. TKKF Ognisko “TONUS” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie kursów i szkoleń.
 5. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych na kursach instruktorskich jest obowiązkowa i stanowi jeden z warunków zaliczenia kursu. Organizator ma prawo nie dopuścić do egzaminów lub skreślić z listy uczestników osobę z powodu rażącej ilości opuszczonych godzin lub wyznaczyć inny termin i formę zaliczenia opuszczonych treści programowych.
 6. Formy i zasady poszczególnych egzaminów są zdefiniowane na stronie internetowej w zakładce SZKOLENIA 
 7. W przypadku nie zaliczenia któregokolwiek egzaminu wyznaczony będzie dodatkowy termin egzaminu poprawkowego. Przystępujący do egzaminu poprawkowego obowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 150 zł /sto pięćdziesiąt złotych/, przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 8. Egzamin komisyjny /drugi egzamin poprawkowy/ może być wyznaczony w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pierwszego egzaminu poprawkowego. Egzamin komisyjny jest dodatkowo płatny w wysokości 200 zł / dwieście złotych /.
 9. W szczególnych wypadkach organizator może wyrazić zgodę na wyznaczenie innego terminu egzaminu poprawkowego.
 10. Uczestnicy szkolenia są ubezpieczeni przez Ognisko TKKF “TONUS” od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.
 11. TKKF Ognisko “TONUS” zastrzega sobie prawo do zmian
  w regulaminie.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / 4.5.2016/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL / informujemy, że administratorem danych jest Zarząd Ogniska TKKF “Tonus”z siedzibą w Szczecinie 70-320 ul.Twardowskiego 12 B