O Nas :: Ognisko TKKF Tonus w Szczecinie - kursy, szkolenia instruktorskie

PL

EN

DE

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894
Informacje o nas

->Oferta TKKF Tonus

->Porozumienie o współpracy z Domem Żeglarskim Mila

->Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim

->Porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

->RODO

->Nasza kadraTOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894
RODO


Informacja  na  temat  przetwarzania  danych   osobowych

przez  Towarzystwo   Krzewienia   Kultury  Fizycznej Ognisko „TONUS”

 

 

Dokument ten opisuje podstawowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ognisko TKKF TONUS zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych ( Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym dalej „RODO”

Administrator danych osobowych (inspektor ochrony danych )

1.       Administratorem Twoich danych osobowych jest Ognisko TKKF TONUS z siedzibą w Szczecinie (dalej  TKKF „TONUS”)

2.       Kontakt z TKKF „TONUS”

- pisemnie na adres : Ognisko TKKF „TONUS” ul. Twardowskiego 12 B; 70-320  Szczecin

- telefonicznie + 48 (91) 812 12 34

 

3.       We  wszelkich   sprawach   związanych  z  przetwarzaniem   i  ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z Biurem Ogniska TKKF „TONUS” poprzez email : info@tonus.com.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

4.       TKKF  TONUS  będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w następujących celach :

·         Zawarcie i wykonanie umowy z Tobą a także podjęcie działań na Twój wniosek przed zawarciem wykonania umowy

·         Wykonanie obowiązków prawnych, którym podlega TKKF TONUS, wynikających z obowiązującego prawa, m.in. w zakresie przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, czy   o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawą prawną przetwarzania  jest wykonanie obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 UTC) RODO

·         Marketing produktów i usług TKKF TONUS realizowany w czasie trwania umowy zawartej przez Ciebie z TKKF TONUS. W ramach tego celu będziemy przesyłać Tobie informacje o produktach, usługach i promocjach TKKF TONUS na Twój  adres  do korespondencji podany we wniosku, zgłoszeniu lub umowie a także :
-  w przypadku uzyskania stosownej zgody na adres poczty elektronicznej, komunikacji telefonicznej i poprzez sms. Działania  marketingowe  TKKF  ” TONUS ”  mogą być realizowane  z wykorzystaniem profilowania , tj. przetwarzania informacji uwzględniających cechy i preferencje klienta. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 pkt. 7) RODO.

·         Pozostałe  cele administracyjne , archiwizacyjne oraz statystyczne TKKF TONUS – podstawą  przetwarzania  jest prawnie uzasadniony interes administratora ( art. 6 ust 1 pkt 7) RODO

Odbiorcy Twoich danych osobowych

5.       TKKF TONUS  informuje, że  w  ramach  przetwarzania  Twoich danych osobowych dostęp do nich mogą uzyskać następujący odbiorcy danych :

·         Organy publiczne, instytucje oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W takim przypadku wymienione podmioty stają się obok Ogniska TKKF TONUS – administratorem  udostępnionych przez TKKF TONUS  danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

6.       W przypadku gdy przetwarzanie  danych jest :

- niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a TKKF TONUS, a także gdy ono jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionej

– interesu administratora, Twoje dane będą  przetwarzane przez okres umowy zawartej z TKKF TONUS oraz po wygaśnięciu zobowiązania

– w okresie do wygaśnięcia obowiązku publiczno- prawnego lub przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo.

- realizowanie na podstawie Twojej zgody. Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

 

Twoje  prawa

7.       Przekazując nam swoje dane osobowe, masz prawo do :

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do  przenoszenia danych.

- do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

- wniesienia skargi  do  organu  nadzorczego  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych

TKKF informuje, że podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z nami. 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych przez  Administratora danych TKKF TONUS w celu prawidłowego wykonania umowy (zgłoszenia)

 -Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą

- zapoznałem (am) się  z treścią klauzuli informacyjnej o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili

 

 

                                                                                              ……………………………………………….

                                                                                                                 Podpis

Administrator danych osobowych 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / 4.5.2016/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL / informujemy, że administratorem danych jest Zarząd  Ogniska TKKF "Tonus"z siedzibą w Szczecinie 70-320  ul.Twardowskiego  12 B

powrót