O Nas :: Ognisko TKKF Tonus w Szczecinie - kursy, szkolenia instruktorskie

PL

EN

DE

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894
Informacje o nas

->Oferta TKKF Tonus

->Porozumienie o współpracy z Domem Żeglarskim Mila

->Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim

->Porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

->RODO

->Nasza kadraTOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894
Oferta TKKF Tonus

Oferta szkoleń Ogniska "Tonus" z zakresu rekreacji ruchowej przeznaczona jest dla osób, których działalność zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko pojętą sferą kultury fizycznej, tj. dla nauczycieli wychowania fizycznego zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, młodzieży akademickiej oraz szkolnej - uczniów ostatnich klas szkół średnich, osób prowadzących kluby i ośrodki sportowe, wypoczynkowe, kluby prywatne - mających obowiązek zatrudnienia wykwalifikowanych instruktorów sportu lub rekreacji ruchowej posiadających uprawnienia państwowe oraz osób prowadzących zajęcia z grupą.Podstawy prawne dotyczące szkoleń instruktorów sportu, rekreacji ruchowej, menedżerów sportu organizowanych przez
Towarzystwo  Krzewienia Kultury  Fizycznej  Ognisko  „TONUS” w Szczecinie.

 


KRS      0000060259
REGON   811996894

 

           Zgodnie  z ustawą z 13 czerwca  2013   o zmianie ustaw regulujących   wykonywanie niektórych zawodów/ Dz.U  z dnia  23  lipca  2013  poz. 829/ Towarzystwo Krzewienia Kultury  Fizycznej  Ognisko  „TONUS” od 2002r.  prowadzi szkolenia zawodowe dla potrzeb osób prywatnych, firm, związków sportowych  oraz Powiatowych  i Wojewódzkich  Urzędów  Pracy. Jesteśmy  przygotowani  programowo  i kadrowo  do prowadzenia  szkoleń  instruktorów sportu i rekreacji w 20  dyscyplinach. 

W latach 2002 -2018 przeszkoliliśmy 5552 osób ,które otrzymały uprawnienia zawodowe specjalistyczne.

           Bazując  na naszym  wieloletnim  doświadczeniu wysoko wykwalifikowanej kadry  dydaktycznej i zatwierdzonej   przez   Ministerstwo  Sportu, Turystyki, gwarantujemy  wysoki  poziom  wiedzy, umiejętności i kompetencji  przyszłych  instruktorów. Kursy  organizowane  przez Towarzystwo Krzewienia Kultury  Fizycznej  Ognisko  „TONUS”  odbywają  się przeważnie  systemem  weekendowym . Program  szkolenia  instruktorów sportu  obejmuje  250 godzin   w tym  100 godzin  części ogólnej  150 godzin  części  specjalistycznej , natomiast  instruktora rekreacji ruchowej 60 godzin  części ogólnej  i 90  godzin  części  specjalistycznej. Każdy uczestnik  organizowanego  kursu  musi  spełniać  szereg  wymagań  m.in.  ukończone  18  lat, minimum  średnie  wykształcenie, dobry  stan  zdrowia, 2 letni  staż ćwiczeń w zespole  o tym  samym  profilu  co kurs. Po ukończeniu  kursu  i zdaniu  egzaminu  końcowego nasi absolwenci  otrzymują  tytuł  zawodowy uprawniający  ich zgodnie  z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r.
 o zmianie ustaw  regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z dnia 23  lipca  2013 poz. 829) do samodzielnego  prowadzenia zajęć.
 


Kursy  prowadzone są przez  Ognisko  TKKF  „TONUS”  zgodnie z 

 

 • Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca  2010r. ujednolicony tekst z dnia 8 grudnia 2015 (Dz. U. z  2014r., poz. 715 ;  z 2015r. poz. 1321 )
 •  Europejską  Kartą  Sportu  przyjętą  przez  Komitet  Ministrów  Rady  Europy w dniu 24 września  1992r., zmienioną w 2001r.,
 •  Rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014r. poz. 1145)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia  ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  z dnia 17 lutego 2012r. poz. 186)

 • Europejskimi Ramami Kwalifikacji wprowadzonymi do obszaru edukacyjnego Europy i       zaleceniem  Parlamentu i Rady  Europejskiej  z dnia 23 kwietnia 2008 w sprawie ustalenia   europejskich  ram kwalifikacji do uczenia się przez całe życie

 • Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r.  o zmianie ustaw  regulujących wykonywanie niektórych   zawodów (Dz. U. z dnia 23  lipca  2013 poz. 829)

 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r.  o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 •  Statutem  Ogniska

  Informujemy, że
    Ognisko  TKKF TONUS  jest  zarejestrowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy jako instytucja szkoleniowa pod numerem ewidencyjnym  2.32/00100/2019.

powrót